Идеи & Цели

Чрез това стратегическо транснационално партньорство, ние подкрепяме иновациите в областта на обучението по грижи за възрастни в 4 европейски страни - Румъния, България, Италия и Испания. Това е възможно чрез сътрудничество между доставчиците на ПОО и други съответни частни / публични агенции, включително работодатели, които се интересуват от тази развиваща се област, от четири споменати държави, в продължение на 18 месеца.

Партньорството включва производство на нови интелектуални резултати, състоящи се от:

Учебна програма

Обща учебна програма за практиката - интегриране на спецификацията на професионалните стандарти в четирите страни и нови модули в съответствие с новите ИТ технологии и тенденции

Електронна книга

помощен педагогически инструмент (електронна книга с ISBN код) включваща внимателен подбор на казуси, примери, законодателство, сравнителен анализ, най-добри практики по споменатата тема (професионална грижа за възрастни хора)

Oнлайн платформа

онлайн платформа, която представлява съвместно пространство, където партньорите могат да създават съдържание, да обменят идеи, пространство за информиране на практикуващите за всички нови възможности за обучение в социалните грижи в Европа и др.

За да постигнем целите си, организирахме различни видове дейности, взаимосвързани:

краткосрочни мероприятия за съвместно обучение на служители с 16-18 участници (5 дни, с изключение на дни за пътуване), както следва: по един във всяка страна, в който експерти от всяка от 5-те участващи организации се обучават по иновативни практики в грижата за възрастни, чрез интердисциплинарна перспектива (законодателство, социално подпомагане, иновативни терапии, специфични подходи за обучение на възпитатели и т.н.), с акцент върху инструментите и методите за професионализация и професионално развитие на обучители и служители в ПОО (как да използвате визуални и видеоклипове при обучение и комуникация с финал бенефициенти, как да се създаде казус, как да се разработи обща учебна програма / как да се подпомогнат полагащите грижи за енергизиране и активиране на възрастните, за да останат ценни активи на обществото, как да използват ИКТ инструменти и устройства в грижи за възрастни хора и др.); форматът на тези събития съчетава посещения на място в съответната организация и интензивен курс на обучение; след първата среща част от участниците ще създадат виртуално работно пространство за сътрудничество, за да се изгради платформа за обучение, от която да се възползват други практикуващи / обучаващи в тази област.

Смесена мобилност (6 дни без пътуване) за 24 възрастни обучаващи се (практикуващи с известен професионален опит) - комбиниране на виртуална предварителна проверка с физическа мобилност. Преди да постигнем физическа мобилност, ние искаме те да бъдат подготвени както чрез достъп до тази платформа за обучение, така и чрез кратко обучение, базирано на вече разработена в проекта учебна програма. По принцип те биха представлявали до известна степен тестови групи, за да се провери ефективността на съдържанието.

Проектът ще включва 6 събития за разпространение и 2 мултипликационни събития в трите споменати страни, за да се предаде информация за напредъка на проекта и да се разпространят конкретните резултати на колкото се може повече участници в областта на обучението на работници в областта на грижите за възрастни хора.
Цели

1
Да се засили връзката между работодателите в сектора за грижите за възрастни хора, доставчиците на обучение и заинтересованите възрастни да научат тази професия - от регион Олтения-RO, област София-BG, Барселона-Испания и Италия.
2
Да се увеличат знанията за областта на грижите за възрастни хора за 42 обучаващи и практикуващи от партньорски организации с акцент върху иновациите (иновативни терапии, творчески дейности за възрастни хора, нов подход за дигитализирано обучение).
3
Да се създаде обща транснационална учебна програма, която може да позволи на всички учащи се от RO / BG / SP / IT да практикуват и работят в някоя от тези страни, като получават общо ядро от знания.